THÔNG BÁO – Về Ngành Kỹ thuật Hàng không

//THÔNG BÁO – Về Ngành Kỹ thuật Hàng không

THÔNG BÁO – Về Ngành Kỹ thuật Hàng không

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TẠI VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam
(AUV) tháng 03 năm 2017 về việc xây dựng Đề án đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng
không, trình độ Đại học;
Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-AUV ngày 24/10/2017 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đai
học ngành Kỹ thuật Hàng không;
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không, trình độ đại học, mã số:
52520120 của Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam đã được xây dựng nhằm đáp ứng các
mục tiêu và chuẩn đầu ra cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không nhằm trang bị cho sinh
viên kiến thức và kỹ năng khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay và các trang thiết
bị, hệ thống trên tàu bay như: Khung sườn, động cơ, các thiết bị, hệ thống thuộc nhóm
cơ khí, cơ giới. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc ở các nhà máy, xưởng sửa
chữa, bảo dưỡng tàu bay, các hãng Hàng không, các công ty khai thác tàu bay, và các
ngành kỹ thuật khác liên quan.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu của chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không là trang bị cho
người học:
– Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác
nhau trong lĩnh vực kỹ thuật chung đồng thời có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực
chuyên ngành Kỹ thuật khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;
– Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề
nghiệp;
– Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi
trường quốc tế;
– Năng lực lập kế hoạch, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống, máy móc
phục vụ công việc khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và
môi trường;
– Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không có thể đảm nhiệm
công việc với vai trò là:
+Kỹ sư quản lý dự án;
+Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;
+Kỹ sư kiểm định, đánh giá;
+Kỹ sư bán hàng, tiếp thị…
1.3. Chuẩn đầu ra – kết quả mong đợi:
Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không của Đại học Mỹ tại Việt Nam phải
có được:
– Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về ngành kỹ thuật chung và ngành Kỹ thuật Hàng không;
+ Có kiến thức chuyên sâu về tàu bay, các hệ thống cơ khí, khung sườn, động
cơ;
+ Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc
phức tạp liên quan đến công tác khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;
+ Có kiến thức về quy trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa
chữa những hư hỏng trên tàu bay;
+ Có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật
Hàng không.
– Kỹ năng:
+ Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của các
thiết bị thuộc chuyên ngành;
+ Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử
dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề liên
quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;
+ Kiểm định được chất lượng của các hệ thống trên tàu bay;
+ Có đủ năng lực điều hành một công đoạn bảo dưỡng tàu bay;
+ Có kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên
ngành; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn
thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên
quan đến công việc chuyên môn.
– Thái độ:
+Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
+ Có lập trường quan điểm đúng đắn, biết thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp
và bản sắc văn hóa dân tộc;
+ Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong
công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ;
+Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;
+Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
+Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.
– Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
+ Các nhà máy, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;
+ Các hãng Hàng không, các công ty khai thác tàu bay;
+Có thể tham gia quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các công đoạn trong quy trình
bảo dưỡng tàu bay;
+ Các ngành kỹ thuật khác liên quan như cơ khí, thủy lực…
– Trình độ ngoại ngữ, tin học:
+ Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt TOEIC 500 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương
được quy đổi theo quy định của Đại học AUV; Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng
tiếng Anh; Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề
nghiệp được đào tạo; Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay;
+ Trình độ tin học:tương đương chứng chỉ B, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,
các phần mềm chuyên dụng cho công tác bảo dưỡng tàu bay.

2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
Vì tính chất quan trọng và cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Trường
Đại học Mỹ tại Việt Nam xin gửi thông báo tới Quý thầy cô giáo, các cán bộ, công
nhân viên nhà trường được biết để cùng nhau xây dựng và phát triển các nguồn lực đã
có nhằm bảo đảm tiến độ đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không trong năm học 2018-
2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TS. Trần Nguyễn Thy Bình

Thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục & Đào tạo

By | 2018-06-12T11:10:43+00:00 Tháng Năm 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment